Vrátenie tovaru, reklamácie

Záručná lehota tovaru sa neskončí pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorý je viditeľne vyznačený na obale každého tovaru. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti, individuálnou dohodou s Vami a v súlade s príslušnými ustanoveniami platných predpisov. Ešte pred poslaním tovaru konzultujte vrátenie tovaru a reklamáciu na tel.č. +421948514848.

Zakúpený tovar je možné vrátiť, bez udania dôvodu, do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom neporušenom obale, bez známky spotreby. Pri vrátení tovaru znáša náklady na vrátenie tovaru, prípadne vzniknutú škodu na tovare a náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu kupujúci.

Všetky platby uhradené v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpna cena, náklady na doručenie tovaru ku kupujúcemu, okrem nákladov za doplnkové dopravné služby, po odpočítaní prípadných nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, budú uhradené kupujúcemu do 14 dní od prijatia písomnej informácie o odstúpení od kúpnej zmluvy na jeho bankový účet.

Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, zaslaný v prílohe objednávky. Prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy bude bezodkladne potvrdené e-mailom. Tovar je potrebné doručiť na adresu Hlbiny 5 Zvolen bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru týkajúcej sa množstva, akosti a pod. je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zaslať predávajúcemu podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie konkrétny popis závady a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie a odoslanie tovaru kupujúcemu v záručnej dobe je bezplatné. Pri neoprávnenej reklamácií znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Informácia o alternatívnom riešení sporov a Platforma na riešenie spotrebiteľských sporov