Registrácia

Kontaktné údaje
Adresa dodania tovaru
Firma Ing. Radovan Rogožník spracúva osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefón) v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, pre vystavenie účtovných a daňových dokladov a komunikáciu s Vami. Vaše osobné údaje sú spracované v interných systémoch, poučenými pracovníkmi iba na nevyhnutný čas, archivované podľa zákonných lehôt, ktoré ukladajú právne predpisy a nebudú ďalej poskytnuté tretím osobám.