Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávať tovar je možné len v internetovom obchode www.prazenakava.sk. Cenu tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Uvedené ceny sú konečné a sú uvedené vrátane DPH. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára kupujúcim a odoslanie elektronickej objednávky. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami tohto internetového obchodu a uvedenými cenami tovaru. Odoslaním objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

Kupujúci bude o odoslaní objednávky informovaný e-mailom. Predávajúci (Ing. Radovan Rogožník) záväzne potvrdí objednávku telefonicky alebo e-mailom. Zmenu a storno objednávky je možné uskutočniť na tel.č. +421948514848 pred odoslaním tovaru.

Ak si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je možne dodať, tovar sa dodatočne neposiela a je potrebné objednať ho znovu. Kupujúci bude upozornený predávajúcim, keď bude tovar dostupný.

SPÔSOB DOPRAVY, SPÔSOB PLATBY, DODANIE TOVARU

Kupujúci si vyberie spôsob dopravy a formu úhrady pri objednávaní tovaru. Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dopravca. Cena za dopravu a za spôsob platby je fakturovaná spolu s tovarom. Pri objednávkach nad 35,00€ neúčtujeme cenu dopravy. Tovar je expedovaný do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Osobný odber objednávok v prevádzke Hlbiny 5 Zvolen je v pracovné dni od 10:00 do 16:00

Pri spôsobe platby dobierka platíte za tovar v hotovosti pri dodaní tovaru dopravcom. Pri spôsobe platby bankový prevod, platíte za tovar prevodom na účet VÚB SK0202000000001684607253, variabilný symbol je číslo objednávky. Tovar zasielame po pripísaní príslušnej čiastky na náš účet. Každá zásielka obsahuje daňový doklad.

Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru od dopravcu. Kupujúci je povinný vizuálne skontrolovať zásielku pri jej prevzatí od dopravcu. Vzhľadom k tomu, že za škody pri preprave zodpovedá dopravca, kupujúci poškodenú zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Neprevzatie poškodenej zásielky kupujúci neodkladne oznámi predávajúcemu. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný nepoškodený. Na neskoršiu reklamáciu z titulu poškodenej zásielky nie je možno brať ohľad.

VRÁTENIE TOVARU, REKLAMÁCIE

Záručná lehota tovaru sa neskončí pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorý je viditeľne vyznačený na obale každého tovaru. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti, individuálnou dohodou s Vami a v súlade s príslušnými ustanoveniami platných predpisov. Ešte pred poslaním tovaru konzultujte vrátenie tovaru a reklamáciu na tel.č. +421948514848.

Zakúpený tovar je možné vrátiť, bez udania dôvodu, do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom neporušenom obale, bez známky spotreby. Pri vrátení tovaru znáša náklady na vrátenie tovaru, prípadne vzniknutú škodu na tovare a náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu kupujúci.
Všetky platby uhradené v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpna cena, náklady na doručenie tovaru ku kupujúcemu, okrem nákladov za doplnkové dopravné služby, po odpočítaní prípadných nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, budú uhradené kupujúcemu do 14 dní od prijatia písomnej informácie o odstúpení od kúpnej zmluvy na jeho bankový účet.
Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, zaslaný v prílohe objednávky. Prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy bude bezodkladne potvrdené e-mailom. Tovar je potrebné doručiť na adresu Hlbiny 5 Zvolen bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru týkajúcej sa množstva, akosti a pod. je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zaslať predávajúcemu podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie konkrétny popis závady a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie a odoslanie tovaru kupujúcemu v záručnej dobe je bezplatné. Pri neoprávnenej reklamácií znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Informácia o alternatívnom riešení sporov a Platforma na riešenie spotrebiteľských sporov

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Firma Ing. Radovan Rogožník spracúva osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefón) v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, pre vystavenie účtovných a daňových dokladov a komunikáciu s Vami. 

Vaše osobné údaje sú spracované v interných systémoch, poučenými pracovníkmi iba na nevyhnutný čas, archivované podľa zákonných lehôt, ktoré ukladajú právne predpisy a nebudú ďalej poskytnuté tretím osobám. Vami zadané osobné údaje získané prostredníctvom formulárov umiestnených na webovej stránke sú ukladané vo webhostingovom centre spoločnosti WEBY GROUP s.r.o., s ktorou má firma uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. 

Webové stránky prazenakava.sk za účelom optimalizácie služieb využívajú tzv. dočasné alebo trvalé cookies, napr. z dôvodu rozpoznania internetového prehliadača pri opakovanej návšteve alebo predvyplnenie zadávaných údajov. Tieto súbory cookies slúžia aj na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci stránky využívajú v službách Google AdWords, Google Analytics a Facebook. Súbory cookies nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje, uchovávajú sa vo vašom počítači a sú anonymizované. Nastavenia Vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. 

Kedykoľvek je možné, písomne alebo emailom, požiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzené spracúvanie osobných údajov alebo odvolať súhlas s ich spracúvaním a ďalej vzniesť proti ich spracúvaniu námietku alebo podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre kontakt v záležitostiach ochrany osobných údajov použite kontaktné údaje